Heb je een vraag? 076 501 55 73 of info@limegifts.nl

 • Al 15 jaar de meest orginele Giveaways
 • Direct Contact
 • We know logistics
 • Op maat gemaakt
 • Meer dan 500.000 artikelen
Home > Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN LIMEGIFTS.NL


Artikel 1.Algemeen / Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van LimeGifts.nl en op alle met LimeGifts.nl aangegane overeenkomsten.
1.2 Onder “LimeGifts.nl” wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de besloten vennootschap TRN Communicatie Groep BV. met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende te Breda. LimeGifts.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.3 Door het gebruik van de internetsite van LimeGifts.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.4 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/ofproducten. Mochten ertussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.5 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend wordenafgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door LimeGifts.nl is ingestemd.
1.6 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met LimeGifts.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. LimeGifts.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 

Artikel 2.Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van LimeGifts.nl zijn vrijblijvend.Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. LimeGifts.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. LimeGifts.nl heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
2.4 Koper en LimeGifts.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische commucatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van LimeGifts.nl gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. LimeGifts.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle prijzen van LimeGifts.nl zijn netto exclusief B.T.W. in Euro, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn “Ex Warehouse” (incoterms 1990), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het Product betrekking hebbende informatie.
3.2 Indien de Afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de Afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.3 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die LimeGifts.nl in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door LimeGifts.nl worden gecorrigeerd.
3.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld.Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven.Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.
3.5 Verzend- en administratiekosten Bij iedere bestelling worden €15.00 verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.

 

Artikel 4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
- EuroCard/MasterCard
- Automatische Incasso
- Overboeking via bank-/of girorekening
- Rembours
Op deze pagina vind je alles over onze betalingsopties LimeGifts.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 In het geval door LimeGifts.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. LimeGifts.nl is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
4.4 Betalingscondities
Op bestellingen die per factuur voldaan worden, geldt een betalingstermijn van 14 dagen netto. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen bovengenoemde termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum de wettelijke vertragingsrente + 1,5% verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die LimeGifts.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.
4.6 In geval van niet-tijdige betaling is LimeGifts.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

Artikel 5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd. De op de Internetsite aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. LimeGifts.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
5.4 Aflevering geschiedt “Ex Warehouse” (Incoterms 1990). LimeGifts.nl zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van LimeGifts.nl, echter voor rekening en risico van de koper. Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door LimeGifts.nl. De eigendom gaat over bij aflevering.
5.5 LimeGifts.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door de LimeGifts.nl gedragen.
5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
5.7 Monsterzendingen Monsters of proefexemplaren kunnen via de normale bestelprocedure en prijzen op de site besteld worden. Mocht het aangevraagde monsterartikel binnen 14 dagen na verzenddatum retour worden ontvangen, onbeschadigd en in originele verpakking, dan wordt het monsterartikel gecrediteerd.

 

Artikel 6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering terzake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na terpostbezorging ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. De Koper krijgt, naar keuze, gewoon zijn geld terug of een tegoed bon.
6.2 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument-Koper.
6.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen recht vaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst door de koper.
6.4 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is LimeGifts.nl ter harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met LimeGifts.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Voor door met LimeGifts.nl. geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. met LimeGifts.nl. vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.
8.2 LimeGifts.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. LimeGifts.nl. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.3 Indien LimeGifts.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. LimeGifts.nl is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.
8.4 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van LimeGifts.nl komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van LimeGifts.nl, behoudens opzet of grove schuld.
8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van LimeGifts.nl ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van LimeGifts.nl of de fabrikant zijn verricht; indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
8.7 De Koper is gehouden LimeGifts.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen LimeGifts.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.8 Het is mogelijk dat LimeGifts.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. LimeGifts.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
8.9 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van LimeGifts.nl ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 

Artikel 9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is LimeGifts.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij LimeGifts.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaan de schriftelijke toestemming van LimeGifts.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1 LimeGifts.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeen stemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.
11.2 LimeGifts.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

Artikel 12.Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien LimeGifts.nl daarvoor kiest, de bevoeg de rechter van de woon- of vestigingsplaats van LimeGifts.nl of de koper. Het scheidsgerecht zal bestaan uit 1 arbiter. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in Breda. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. Een en ander tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Artikel 13. Geschillenregeling en beslechting
13.1 In afwijking van artikel 12 hebben Kopers de keus gebruik te maken het recht een eventueel geschil inzake aanbiedingen van LimeGifts.nl of over de totstand koming of uitvoering van een overeenkomst met LimeGifts.nl voor te leggen aan een Geschillencommissie mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen.
13.2 Een geschil zoals in het vorige lid omschreven wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen maximaal 30 dagen aan LimeGifts.nl schriftelijk heeft voorgelegd.
13.3 Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan LimeGifts.nl is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
13.4 Wanneer de koper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is LimeGifts.nl. aan deze keuze gebonden.Wanneer LimeGifts.nl dat wil doen, zal de koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door LimeGifts.nl schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt LimeGifts.nl de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is LimeGifts.nl gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
13.5 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

 

Artikel 14. Diversen

14.1 LimeGifts.nl is gevestigd te (4838 EV) Breda, Liesboslaan 291a en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 20051715. Het BTW-identificatienummer is NL 007842740B01 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan LimeGifts.nl, Liesboslaan 291a 4838 EV, Breda of naar het volgende e-mail adres: info@Limegifts.nl zoals ook staat aangegeven op de internetsite.
14.2 De LimeGifts.nl Helpdesk (076-5015573) is bereikbaar voor informatie op werk dagen van 9.00 tot 17.00 uur.
14.3 LimeGifts.nl streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende de bereikbaarheidstijden van de LimeGifts.nl Helpdesk te beantwoorden.

 

Artikel 15. Nederlandse tekst prevaleert

15.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
LimeGifts.nl, 01-07-2002 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda op 14 augustus 2002 onder nummer 20051715.

Wij werken onder andere voor:

Klant Klant Klant Brabantia Klant Klant
 • Al 15 jaar de meest orginele Giveaways
 • Direct Contact
 • We know logistics
 • Op maat gemaakt
 • Meer dan 500.000 artikelen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Profiteer van deals en een dosis inspiratie!

Geen zorgen: we gaan veilig met je gegevens om. Dat lees je in ons Privacybeleid.

Waarom Limegifts

Limegifts is jouw partner voor promotionele artikelen, relatiegeschenken en giveaways. Wij onderscheiden ons met originele gifts. Producten die het imago van jouw merk weergeven en waarmee je écht opvalt bij je doelgroep. Door de nauwe samenwerking met reclamebureau TRN kunnen wij creatief met je meedenken en laten we indien gewenst ook het design van je giveaways aansluiten bij jouw marketingcampagne. Lees meer >

Hulp of advies nodig?

Dit is Limegifts

 • Altijd direct contact
 • Meer dan 500.000 artikelen
 • Wij hebben een design team!

Onze nieuwsbrieven

 • Gratis downloads
 • Tutorials & Inspiratie
 • Super deals!

Heeft u vragen?

076 501 55 73

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke en statistiek-cookies helpen ons de site te verbeteren.
Ga je voor een optimaal werkende website? Vink dan alle vakjes aan. Meer info

Instellingen
Noodzakelijk
Statistieken
Overige
Akkoord